Intendenturen

Intendenturen ansvarar för gemensamma funktioner för de institutioner och enheter som är verksamma inom Blåsenhus. Det omfattar bland annat drift av hörsalar, lärosalar, datorsalar och andra utrymmen. Intendenturen administrerar även nycklar och passerkort, post- och godshantering samt sköter kontakten med Akademiska Hus vid eventulla felanmälningar.

Områdesföreståndaren är ytterst ansvarig för intendenturen och är ordförande i intendenturstyrelsen som består av prefekter och andra representanter för verksamheter i Blåsenhus. 

Områdesföreståndare är Henrik Edgren, prekt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier