Med ledning från verksamheterna

Intendenturstyrelsen

Internsida Blåsenhusanställda

Intendenturens organisation, ledning och uppdrag

Intendenturorganisationen är en samarbetsorganisation mellan de institutioner, avdelningar och enheter som har sin verksamhet inom intendenturområdet. Intendenturens verksamhet följer de av Rektor fastställda Regler för intendenturorganisationen vid Uppsala universitet. Intendenturen har att ansvara för kostnadseffektiv samordning av institutionernas stödfunktioner för kärnverksamheten inom utbildning och forskning. Detta gäller t.ex. frågor som rör lokalförsörjning och andra fysiska resurser, säkerhet, teknisk-fysisk arbetsmiljö och miljö. Intendenturorganisationen kan, förutom från institutioner, även ta emot uppdrag från rektor och områdes-/fakultetsnämnder.

Intendenturen styrs av intendenturstyrelsen vars sammansättning regleras av rektors beslut från 2009. Föreståndaren för intendenturområdet är ordförande i intendenturstyrelsen. Föreståndaren har bland annat det ekonomiska ansvaret för den gemensamma verksamheten och har arbetsgivaransvar för personal anställda vid enheten. Föreståndaren förordnar områdesintendent.

Områdesintendenten är direkt underställd områdesföreståndaren och är föredragande i intendenturstyrelsen. Intendenten verkställer beslut av intendenturstyrelse och föreståndare, samt tar nödvändiga egna initiativ i de frågor som faller under intendenturstyrelsens ansvar och har ett samordnande ansvar för åtgärder som följer av intendenturområdets uppdrag.

Senast uppdaterad: 2022-11-29