Miljöarbete på Blåsenhus

Blåsenhus jobbar med miljön

Miljöarbete på Blåsenhus

Sedan hösten 2017 finns det inte längre några papperskorgar i arbetsrummen på Blåsenhus. Detta är ett led i miljöarbetet att uppmana alla anställda till att källsortera sitt skräp i de återvinningskärl som finns utplacerade korridorerna.

Blåsenhus följer även den handlingsplan för hållbar utveckling, samt de miljömål och handlingsplan för miljöarbetet som universitetet tagit fram. Det inkluderar även vägledningen för miljöanpassade inköp.

Uppsala universitet har även tagit fram riktlinjer för tjänsteresor och möten. Därför kan verksamma på campus Blåsenhus erbjudas lån av tjänstecykel. Långa resor till möten kan även ersättas i form av ett telefon-, eller webbaserat möte.

Universitetet arbetar aktivt med miljöfrågor på många nivåer i organisationen, från övergripande centrala åtgärder till framtagna riktlinjer till de enskilda anställdas arbete i vardagen.

För att minska energiförbrukningen stängs den automatiska ventilationen av på kvällar och helger. Vid arbete under tider då ventilationen inte är automatiskt påslagen går det att aktivera ventilationen via knappar som sitter ute i korridorerna.

Uppsala universitets lokalvård Svanenmärkt

Under 2016-2017 arbetade lokalvårdsenheten tillsammans med enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö vid byggnadsavdelningen med att certifiera universitetets lokalvårdsverksamhet enligt Svanens kriterier.

Sedan 8 juni 2017 är lokalvården vid Uppsala universitet certifierad.

Ventilationsknapp

Intendenturen har tillsammans med Akademiska hus arbetat med att sänka energiförbrukningen. Som ett resultat av detta arbete beslutade intendenturstyrelsen att installera ventilationsknappar för att minska energiförbrukningen. Därför stängs den automatiska ventilationen av på kvällar och helger. Vid arbete under tider då ventilationen inte är automatiskt påslagen går det att aktivera ventilationen via knappar som sitter ute i korridorerna.

Ordinarie ventilation är aktiverad måndag till fredag kl. 06.00 - 16.30, under ordinarie terminstid. Övriga tider aktiveras ventilationen via knappar som finns utplacerade i korridorerna på respektive våningsplan. Ventilationen är då igång i aktuell huskropp under 2 timmar.

Ventilationsknappen som ska tryckas på för att starta ventilationen när den är avstängd
Ventilationsknapp
Senast uppdaterad: 2022-06-16