Organisation, management and assignments of the campus management

Intendenturorganisationen är en samarbetsorganisation mellan de institutioner, avdelningar och enheter som har sin verksamhet inom intendenturområdet. Intendenturens verksamhet följer de av Rektor fastställda ”Regler för intendenturorganisationen vid Uppsala universitet”. Intendenturen har att ansvara för kostnadseffektiv samordning av institutionernas stödfunktioner för kärnverksamheten inom utbildning och forskning. Detta gäller t.ex. frågor som rör lokalförsörjning och andra fysiska resurser, säkerhet, IT, teknisk-fysisk arbetsmiljö och miljö. Intendenturorganisationen kan, förutom från institutioner, även ta emot uppdrag från rektor och områdes-/fakultetsnämnder.

Intendenturen styrs av intendenturstyrelsen vars sammansättning regleras av rektors beslut från 2009. Föreståndaren för intendenturområdet är ordförande i intendenturstyrelsen. Föreståndaren har bland annat det ekonomiska ansvaret för den gemensamma verksamheten och har arbetsgivaransvar för personal anställda vid enheten. Föreståndaren förordnar områdesintendent.

Områdesintendenten är direkt underställd områdesföreståndaren och är föredragande i intendenturstyrelsen. Intendenten verkställer beslut av intendenturstyrelse och föreståndare, samt tar nödvändiga egna initiativ i de frågor som faller under intendenturstyrelsens ansvar och har ett samordnande ansvar för åtgärder som följer av intendenturområdets uppdrag.

Doftpolicy

I Blåsenhus värnar vi om anställda, studenter och besökare. För allas trevnad förväntas alla att följa framtagna riktlinjer och policys gällande rökning och starka dofter.

Rökning:
"Intendenturområdena följer rektors beslut om rökförbud vid entréer, samt har valt att följa Statens folkhälsoinstituts rekommendationer i fråga om e-cigaretter, vattenpipor och liknande rökverk".

Det innebär att rökning inte är tillåtet inomhus, samt inom en radie av 15 meter från husets alla entrédörrar.

Doftpolicy:
Starka dofter ska inte användas i Blåsenhus. Undvik därför användning av exempelvis parfym/rakvatten, starkt doftande blommor, och påträngande lukter till följd av tobaksrök.