EDU Studenttorg

Gruppbild på amanuenser som är verksamma vid EDU studenttorg

EDU Studenttorg finns i hus 14, plan 1 och välkomnar studenterna vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Amanuenserna på EDU Studenttorg finns för att att svara på studierelaterade frågor kring utbildningen på lärarprogammet.

Studiebevakarna på lärarprogrammet

De som är anställda som Studiebevakare arbetar för kåren, men förankringen i studentlivet förblir stark genom sektionsrådet Lära. En Studiebevakare fungerar som en länk mellan studenterna, kåren och universitetet. Studiebevakarna hjälper sektionsråd, studieråd och föreningar samt sitter som representanter i olika universitetsorgan. Enskilda studenter som stöter på problem med sina studier eller andra studierelaterande områden, exempelvis fysisk eller psykosocial arbetsmiljö kan kontakta Lära. Studiebevakarnas kontor finns i rum 12:016.

Sektion Lära har en hemsida för mer information. Adressen är uppsalastudentkar.se/sektion-lara.

Vilrum

Det finns två vilrum i Blåsenhus. Tillträde till något av rummen fås genom receptionen. I vilrummen får det endast vistas en person per rum och tillfälle. Vilrummen går att låna under de tider som receptionen har öppet.

Andrum

Blåsenhus har ett andrum som är ett rum för stillhet och eftertanke och som är öppet för alla, oavsett tro och livsåskådning. Väl i rummet, var vänlig och respektera varandra genom att idka bön eller meditation tyst och i stillhet.

För att hitta till andrummet, gå via trapphus 21 upp till våningsplan ett (bredvid receptionen). Rumsnumret är 24:104.

Ordinarie öppettider under terminstid
Måndag-fredag kl. 08.00-17.00
Avvikande öppettider kan förekomma

Vidare gäller följande:
 • Det är inte tillåtet att bedriva studier i rummet

 • Det är inte möjligt att boka rummet

 • All förtäring i rummet är förbjuden

 • Glöm ej att stänga av mobilen alternativt sätt mobilen på ljudlös

 • Max 6 personer får vistas samtidigt i rummet

Bestämmelserna är gemensamt framtagna av Sektion LÄRA och intendenturen.

Studentskåp

Det finns skåp att hyra för studenter som studerar på Blåsenhus. Totalt finns femtiofyra skåp och nyckel kvitteras ut i receptionen. Skåpen är placerade på källarplanet.

Skåpen hyrs terminsvis, med undantag för höstterminen då skåpen ska tömmas på personliga ägodelar och nyckel återlämnas innan julledigheten.

Skåpen har måtten
Höjd: 56 cm
Djup: 52 cm
Bredd: 41 cm

Affischering på Blåsenhus

Anslagstavlorna är främst avsedda för anslag som är kopplat till utbildning, forskning och studentaktiviteter vid Uppsala universitet.

Affischering får endast ske på hänvisad anslagstavla. Vid minsta osäkerhet, fråga gärna i receptionen om vilka anslagstavlor det finns möjlighet att affischera på. Det är inte tillåtet att affischera på väggar, dörrar, tak, golv, pelare, inventarier, fönster, entréglas, ej heller i hissar.

Anslagets innehåll/budskap får under inga omständigheter kunna anses ha inslag av nedanstående punkter;

 • utgöra intrång i upphovsrätt, rätt till varumärke, eller andra immateriella rättigheter

 • innehålla inslag av pornografi, våld eller hets mot folkgrupp

 • strida mot lag, förordning, myndighetsanvisning, bruk eller sedvänja såsom exempelvis marknadsföringslagen och god marknadsföringssed


Anslag som inte uppfyller gällande regler för affischering tas bort!

Regler för affischering

Följande punkter måste uppfyllas för att anslag ska få sättas upp

 • Anslag får sitta uppe i maximalt en månad. Datumstämpel från receptionen krävs

 • Anslag med förtryckt datum behöver ingen stämpel och får sitta upp till angivet förtryckt datum

 • Inga dubbletter får sättas upp på samma tavla

 • Täck inte ett aktuellt anslag. Finn annan plats eller ta ner ett inaktuellt anslag om platsen önskas användas

 • Anslag fästs endast med knappnålar - finns att få i receptionen