Campuskort

Vad är ett campuskort?

Campuskortet är ett multifunktionskort för inpassering till campusbyggnaden, smidig inloggning på skrivarnalånekort vid universitetsbiblioteken samt funktion för reducerat pris (Taxa 2) vid parkering. Alla som studerar vid universitetet ska ha ett campuskort.

Campuskortet inkluderar ett fotografi på kortinnehavaren och kan därför tydligare knytas till personen. Kortet är inte ett ID-kort i traditionell bemärkelse, men kan användas vid Uppsala universitet som en intern legitimation. Campuskortet har en QR-kod som kan scannas av och få fram kortägarens personnummer. Ur den synpunkten ska kortet ses som en värdehandling.

Campuskortet ska kontinuerligt förses med en giltighetsmarkering som visar på att kortet är giltigt, baserat på kursregistreringen/-arna. När giltighetsmarkeringen är på väg, eller har gått ut ska kortet förses med en ny markering genom att föra in kortet i någon av de ”kiosker” som står utplacerade på alla campus. Detta görs även första gången, i samband vid utlämnandet av campuskortet.

Hur får jag ett campuskort?

Möjlighet att beställa campuskortet kan göras när kursregistreringen är klar och behandlad vid den aktuella institutionen. Detsamma gäller för reservantagna.

Ansökan om campuskort skickas till studentmailen. Inloggad på Studentportalen finns åtkomst till inkorgen dit all mailkorrespondes skickas till studenter på Uppsala universitet. Inkluderat i mailet finns instruktioner om hur ett fotografi laddas upp.

När fotografiet är granskat och godkänt kommer ett svarsmail om att campuskortet kan hämtas ut på valfritt campus. För uthämtning av campuskort krävs en giltig ID-handling.

Illustrerat var kuvertet som leder till inkorgen finns placerad, väl inloggad på studentportalen

Varför ett campuskort?

Universitetets lokaler är inte offentliga, men av praktiska skäl hålls stora delar av dessa öppna under en stor del av dygnet. Riskanalyser har på ett tydligt sätt visat på ett flertal risker kopplade till obehörigt tillträde till universitetets lokaler. Ett kort som visar på att de som vistas i våra lokaler verkligen har behörighet bidrar till ökad trygghet. Flertalet lärosäten i Sverige har campuskort.

Regler för campuskort

De uppsatta reglerna för campuskortet säger att:

 • kortet är personligt och får inte lånas ut
 • pinkoden inte får förvaras tillsammans med kortet
 • studenter ska ha en giltighetsmarkering på kortet
 • det inte är tillåtet att göra anteckningar eller annan åverkan på kortet

Fotografi

Ett godkänt fotografi ska följa nedanstående punkter för att godkännas.

 • Fotot ska avbilda kortinnehavaren och vara välliknande.
 • Fotot får vara högst 1 år gammalt.
 • Endast huvudet ska avbildas
 • Hela ansiktet ska synas och vara avbildat rakt framifrån
 • Blicken ska vara riktad mot kamerans lins
 • Ögonen ska vara öppna och väl synliga
 • Glasögon får inte ge reflexioner eller skuggor
 • Endast färgfotografier är godkända
 • Bakgrunden ska vara ljus och neutral
 • Ansiktet ska vara jämnt belyst
 • Det får inte finnas skuggor i bakgrunden
 • Huvudbonad får endast bäras av medicinska eller religiösa skäl
 • Bilden skall ha god skärpa
 • Mörka eller färgade glasögon får inte bäras

Fotostudio

För de som inte har möjlighet att ladda upp ett eget fotografi kan hjälp fås i receptionen. Detta gäller endast fredagar kl. 08.00 - 09.00 under ordinarie terminstid, dock inte på kläm- eller röda dagar. Ingen tidsbokning krävs.

Säkerhet kring campuskortet

BORTTAPPAT CAMPUSKORT

Förlorat campuskort ska spärra snarast möjligt. Gå till uu.se/konto och välj gemensam webbinloggning.


VID IN-/UTPASSERING

 • Se till att stänga dörren efter passage!
 • Släpp inte in obehöriga personer i campus
 • Håll inte dörren öppen - stäng när kortläsaren avger varningssignal!
  Om dörren hålls öppen för länge går ett inbrottslarm och väktare rycker ut

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Det finns särskilda rutiner för hur åersonuppgifterna behandlas i passersystemet.


UTREDNINGAR

Uppgifter ur passerssystemet kan komma att användas vid utredningar av eventuella brott mot säkerhetsreglerna.

Missbruk kan medföra att kortet dras in.

Det finns en sammanställning av riktlinjerna för campuskort so är fastställda av universitetsdirektören på Uppsala universitet.